ULTCC6G_EPac
Ceramika współwypalana w ultra niskiej temperaturze dla elektronicznych układów szóstej generacji (6G)

ang. Ultra-Low Temperature Co-fired Ceramics for 6th Generation Electronic Packaging
Konkurs/Call: M-ERA.NET 2 Call 2020
Instytucja finansująca/Financing Agency: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / National Centre for Research and Development
Krajowe Konsorcjum realizujące Projekt/ National Consortium:
Lider Konsorcjum/Consortium Leader: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki (Ł-IMiF)
Konsorcjanci/Consortium: QWED Sp. z o.o.
Konsorcjum międzynarodowe/International Consortium:
Lider Konsorcjum/Consortium Leader: Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS) (DE)
Konsorcjanci/Consortium: Lukasiewicz-Instytut Mikroelektroniki I Fotoniki (L-IMiF) (PL), QWED Sp. z o.o. (PL), Laboratoire d'électronique des technologies de l'information (CEA Leti) (FR), INOVEOS (FR)
Okres realizacji/Duration: 01.09.2021 - 31.08.2024
Głównym celem projektu ULTCC6G_EPac jest wytworzenie nowych materiałów funkcjonalnych na bazie zaawansowanych technologii wielowarstwowych (ULTCC), ich charakteryzacja (np. w zakresie własności elektrycznych) oraz demonstracja ich zastosowania w wybranych urządzeniach telekomunikacyjnych.
The main objective of the ULTCC6G_EPac is to develop novel functional materials based on advanced multilayer technology (ULTCC), characterise their properties (e.g. electrical) and to demonstrate and validate the telecommunication devices based on the ULTCC6G_EPac.